Polityka prywatności

Dołącz do nas

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest J&C SCHOOL, z siedzibą przy ul. Kaznowskiego 5/92, 25-636 Kielce. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą Państwo skontaktować się z nami drogą poczty elektronicznej centrala@jcschool.pl   

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzamy w celach:

  • Zawarcia i wykonania umowy z klientem lub kontrahentem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO  przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata

  • Archiwizowania umów i dokumentów księgowo - rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przez okresy wskazane przepisami prawa)

  • Prowadzenia rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, lit. c RODO przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od zakończenia procesu rekrutacji, a w sytuacji wyrażenia zgody na przyszłe procesy rekrutacyjne nie dłużej niż przez jeden rok

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez J&C SCHOOL przysługuje prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych,

  • sprostowania swoich danych osobowych,

  • usunięcia swoich danych osobowych,

  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

  • przenoszenia swoich danych osobowych

  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

Odbiorcami Państwa danych osobowych będzie podmiot świadczący usługi księgowe oraz usługi hostingowe.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane do państw trzecich.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów, kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników.